M??odzi przedsi?biorcy na tropie

19 listopada nasz? firm? odwiedzili uczniowie z pobliskiej szko??y podstawowej. M??odzi przedsi?biorcy w ramach zaj?? lekcyjnych zapoznaj? si? z dzia??alno??ci? ró??nych przedsi?biorstw z okolicy. Przy zachowaniu szczególnych zasad bezpiecze??stwa uczestniczyli w procesach przyjmowania skupowanych towarów, obserwuj?c dok??adnie, jak wygl?daj? poszczególne jego etapy.

Ogromne zainteresowanie wywo??a?? proces badania jako??ci skupowanych zbó??. Uczniowie wykazali si? równie?? znaczn? wiedz? z zakresu rolnictwa. Najaktywniejsi z nich, którzy prawid??owo odpowiedzieli na pytania dotycz?ce naszej dzia??alno??ci zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

<<< Powrót
Dodano: 25 Listopada 2015
Gimnazjum NR 6 - M??odzi przedsi?biorcy na tropieGimnazjum NR 6 - M??odzi przedsi?biorcy na tropieGimnazjum NR 6 - M??odzi przedsi?biorcy na tropieGimnazjum NR 6 - M??odzi przedsi?biorcy na tropieGimnazjum NR 6 - M??odzi przedsi?biorcy na tropieGimnazjum NR 6 - M??odzi przedsi?biorcy na tropie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 169451