Cielak Starter 2

Granulowana mieszanka dla ciel?t uzupe??niaj?ca (Ø 3,2 mm) przeznaczona do stosowania dla ciel?t powy??ej 2 miesi?ca ??ycia.

Optymalny poziom zawartych sk??adników pokarmowych, witamin i minera??ów zapewnia szybki wzrost oraz stymuluje wczesne i wysokie pobranie paszy. Wczesne przystosowanie ciel?t do pobierania po??ywienia sta??ego poprawia odporno??? ciel?t na zaburzenia uk??adu pokarmowego zapewniaj?c im zdrowie i ??ywotno???, co w efekcie przynosi sukces w odchowie ciel?t. Zdrowe ciel?ta ch?tnie pobieraj? drobny granulat, co zwi?ksza dzienne przyrosty masy cia??a, gwarantuj?c dobre wykorzystanie paszy. Mieszank? podajemy przez ca??y okres odchowu do woli, zapewniaj?c sta??y dost?p do paszy dla ciel?t oraz czystej i ??wie??ej wody, staraj?c si? przy tym o jak najlepsze warunki zoohigieniczne w budynku.

SK?AD: Wysokobia??kowe ??ruty poekstrakcyjne, zbo??a, premiks witaminowo – mineralny, dodatki mineralne, zwi?zki biologicznie czynne oraz inne komponenty pasz.
Warto??? gwarantowana
Sucha masa- 88.00 %        Sód- 0.38 %
Energia NEL 7.00 MJ        Magnez 0.20 %
Bia??ko ogólne 17.00 %         Cynk   140.00 mg
W??ókno sur. 5.90 %        ??elazo 200.00 mg
T??uszcz sur. 2.50 %        Mangan 130.00 mg
Popió?? sur. 3.80 %         Mied?? 14.00 mg
Witamina A 40 000 j.m. Jod 2.10 mg
Witamina D 4 800 j.m. Kobalt 0.50 mg
Witamina E 40.00 mg         Selen 0.35 mg
Wap?? 1.20 %                 Aromat +
Fosfor 1.00 %
 
<<< Powrót
Dodano: 15 Luty 2022

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 160119