Agrocentrum- Agro C+18

Pasza przeznaczona dla stad o najwy??szym potencjale produkcyjnym. Charakteryzuje si? najwy??sz? zawarto??ci?: energii, bia??ka trawionego w jelicie cienkim, witamin oraz dodatków funkcyjnych. Nie zawiera surowców GMO

 G??ówne zalety:

Wolna od GMO,

Zapewnia wysokie wska??niki rozrodu, -

Podnosi jako??? mleka

Sk??ad % udzia??:

Bia??ko ogólne 18%,

Energia NEL 6,9 MJ/kg

Zalecane dawkowanie:

Do 10 kg/szt dziennie

<<< Powrót
Dodano: 15 Luty 2022

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 160117