Agrocentrum- MPU Rumba Active

 Pomaga unikn?? niedoborów pokarmowych w sytuacjach stresu oksydacyjnego, tak??e w czasie choroby. Stymuluje zmys??y smakowe i w?chowe oraz usprawnia prac? ??wacza.

 Skoncentrowana mieszanka ??ywych dro??d??y, MOS-ów (oligosacharydy mannanu), β-glukanów i ekstraktów zio??owych s??u???ca stabilizacji ??rodowiska ??wacza i poprawie odporno??ci.

Synergistyczna wspó??praca zastosowanych sk??adników dzia??a nie tylko na popraw? strawno??ci, ale wzmacnia równie?? humoraln? odpowied?? immunologiczn?, dzia??a przeciwzapalnie i hamuj?co na rozwój chorobotwórczych bakterii i grzybów.

Wa??nym elementem preparatu RumBa s? ??ywe kultury dro??d??y Sc47, które czyni? ??rodowisko ??wacza absolutnie beztlenowym, optymalnym do rozwoju bakterii celulolitycznych. RumBa stymuluje równie?? wzrost populacji bakterii zu??ywaj?cych kwas mlekowy, co istotnie zmniejsza ryzyko kwasicy.

Korzy??ci ze stosowania: 
-Mniej kwasic i lepszy bilans energetyczny
-Ograniczenie stanów zapalnych gruczo??u mlekowego i poprawa p??odno??ci.
-Wy??sza odporno??? na stres oksydacyjny i stres cieplny
-Wy??sza produkcja mleka o wy??szej zawarto??ci bia??ka i t??uszczu

Zalecana dawka: 150 g/krow? dziennie

<<< Powrót
Dodano: 15 Luty 2022

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 160120