Lubofos pod rzepak (CaMgS) 3,5-10-18,5 W/BB

Lubofos pod Rzepak jest nawozem wielosk??adnikowym granulowanym. Wykazuje bardzo dobre w??a??ciwo??ci rozsiewne. Zawiera fosforyt cz???ciowo roz??o??ony, tzn., ??e nawóz posiada zarówno szybko, jak i wolno dzia??aj?ce formy fosforu.

Przeznaczony jest do stosowania w uprawie rzepaku. Zawiera wszystkie sk??adniki niezb?dne do prawid??owego wzrostu ro??lin i zapewnia uzyskanie wysokich plonów. Sk??ad nawozu uwzgl?dnia specyficzne wymagania pokarmowe rzepaku pod wzgl?dem siarki, boru i manganu. Kompozycja fizyczna i sk??ad chemiczny nawozu umo??liwia ro??linom korzystanie przez ca??y okres wzrostu ze sk??adników uwalniaj?cych si? z granuli nawozowej. W uprawie rzepaku ozimego przedsiewne nawo??enie Lubofosem pod Rzepak wp??ywa na lepsze przygotowanie ro??lin do okresu zimowego. Zwi?ksza ich zimotrwa??o??? i mrozoodporno???. Lubofos pod Rzepak zalecany jest równie?? pod inne ro??liny krzy??owe, np. gorczyc?, rzepik oraz warzywa kapustne.

<<< Powrót
Dodano: 12 Wrzesień 2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 169455