Siarczan magnezu (MgS) 21-30 BB

Siarczan Magnezu granulowany to nawóz szybko eliminuj?cy niedobory magnezu i siarki. Mo??e by? stosowany w rolnictwie i
ogrodnictwie. Nawóz najlepiej wymiesza? z gleb? podczas upraw wiosennych lub jesiennych , mo??e by? stosowany powierzchniowo. Siarczan magnezukorzystnie wp??ywa na wzrost plonowania oraz poprawia jako??? uzyskiwanych p??odów rolnych.

Ró??ne formy magnezu w nawozie zapewniaj? jego d??u??sz? dost?pno??? oraz ograniczaj? straty zwi?zane z wymywaniem sk??adników pokarmowych.

Siarka zwi?ksza plonowanie (poprawia efektywno??? wykorzystania azotu), poprawia jako??? plonów: wzrost zawarto??ci t??uszczów w nasionach ro??lin oleistych, bia??ka w nasionach/ziarnie, skrobi w ziemniakach i sacharozy w korzeniach buraka cukrowego.

Magnez jest podstawowym sk??adnikiem chlorofilu, niezb?dny w procesie fotosyntezy, aktywuje dzia??anie wielu enzymów, reguluje gospodark? energetyczn? ro??lin.

<<< Powrót
Dodano: 13 Wrzesień 2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 169460