S??l potasowa (K2O) 60% W

Só?? potasowa jest typowym nawozem stosowanym na wszystkich typach gleb (jest szczególnie efektywny na ziemiach torfiastych i lekkich piaskowych) zarówno przy uprawie ro??lin jarych jak i ozimych z wyj?tkiem tych wra??liwych na chlor (np. chmiel, tyto??, drzewa owocowe).

Wyst?puje w postaci granulowanej i krystalicznej. Jest rozpuszczalnym w wodzie nawozem potasowym o zawartosci warto??ci od??ywczej (chlorku potasu) 60%. Potas zawarty w nawozie przygotowuje ro??liny na niesprzyjaj?ce warunki atmosferyczne, co powoduje zwi?kszenie ich odporno??ci. Na ziemii dobrze zaopatrzona w potas ro??liny lepiej gospodaruj? wod? oraz wspomagaj? obron? przed chorobami i szkodnikami. Dodatkowo podczas wczesnej wiosny potas dodatnio wp??ywa na regeneracje ro??lin ozimych.

Najlepsze efekty u??ycia nawozu otrzyma si? podczas nawo??enia przedsiewnego. Nale??y wymiesza? go z ziemi? na g???boko??ci 10-20cm. Przy ro??linach ozimych mo??liwe jest aplikowanie nawozu pog??ównie

<<< Powrót
Dodano: 13 Wrzesień 2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 164544