Superfosfat prosty P(CaS) 19-(20-32) W

Superfosfat  prosty P(CaS) 19-(20-32) jest uniwersalnym produktem nadaj?cym sie do wszystkich ro??lin uprawnych i na wszystkie rodzaje gleby. Nadaje si? te?? do nawo??enia ???k i pastwisk oraz plantacji trwa??ych.

Dzi?ki granulowanej formie nawóz ogranicza powstawanie w glebie trudno dost?pnych dla ro??lin fosforanów glinowych i ??elazowych oraz umo??liwia zastosowanie produktu na glebach o ró??nym odczynie. Produkt nale??y nawozi? przedsiewnie, mieszaj?c go z gleb? do g???boko??ci 15-20cm.  Na u??ytkach zielonych oraz plantacjach trwa??ych pozostaje na powierzchni bez przykrycia gleb? i jego sk??adniki zostaj? stopniowo przemieszczane w g???b przez wody opadowe. W dowolnm czasie mo??na go miesza? ze wszystkimi nawozami potasowymi, a na krótko przed rozsiewem tak??e z nawozami azotowymi.

<<< Powrót
Dodano: 14 Wrzesień 2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 160121