Tarnogran PK 12-23

TARNOGRAN jest nawozem wielosk??adnikowym, zawieraj?cym 12% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 23% potasu (K2O) w formie soli potasowej, 6% wapnia (CaO), 4% magnezu (Mg) w postaci siarczanu magnezu, 10% siarki (SO3) w postaci siarczanowej.

W sk??ad nawozu wchodz? zwi?zki chemiczne o zró??nicowanej szybko??ci uwalniania si? do gleby. Umo??liwia to ro??linom korzystanie przez ca??y okres wegetacji ze sk??adników uwalniaj?cych si? z granuli. Zawarty w nawozie magnez w formie siarczanowej, przyczynia si? do lepszego wykorzystania pozosta??ych sk??adników pokarmowych. Nadaje si? do stosowania na wszystkie rodzaje gleb, zw??aszcza na gleby o odczynie obni??onym. Nawóz mo??e by? stosowany pod wszystkie ro??liny uprawne, zw??aszcza w uprawie zbó??, rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy, str?czkowych, motylkowych drobnonasiennych oraz u??ytków zielonych.

<<< Powrót
Dodano: 22 Wrzesień 2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 173028