Asortyment

<<< [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]  ... z 11

NPK 7-20-30 W/BB

Produkt wielosk??adnikowy NPK(S) 7-20-30(2) jest nawozem który warto stosowa? na wszystkich rodzajach gleb do wszystkich rodzajów ro??lin uprawnych. Szczególnie zaleca si? stosowanie nawozu do gleby o niskiej zawarto??ci potasu.

Najlepsze efekty osi?gnie si? stosuj?c nawóz przedsiewnie mieszaj?c z gleb? na g???boko??ci 10-15cm. Ro??liny dla których szczególnie poleca si? stosowanie produktu to burak cukrowy, kukurydza, rzepak i ziemniak.

Gdy nast?pi taka konieczno??? nawóz mo??e by? tak??e stosowany pog??ównie wiosn?. Przedsiewna dawka w pe??ni zapewni potrzeby ro??lin w stosunku do fosforu i potasu, natomiast azot przekazywany jest w niewielkiej ilo??ci niezb?dnej do wzrostu, któr? trzeba pó??niej uzupe??ni? w nawo??eniu pog??ównym.

Dodano: 12 Wrzesień 2016
Czytaj więcej
Mocznik Pu??awski PULREA (N) 46%

PULREA to nawóz azotowy wyst?puj?cy w postaci bia??ych granulek, wolnych od zanieczyszcze?? mechanicznych. Sypki produkt higroskopijny, ??atwo rozpuszczalny w wodzie.

Jest produkowana przez Grup? Azoty PU?AWY spe??nia w pe??nym zakresie wymagania techniczne za???cznika I Rozporz?dzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 IX 2003 w sprawie nawozów potwierdzone Certyfikatem Zgodno??ci (NAWÓZ WE) wydanym przez Polskie Centrum Bada?? i Certyfikacji S.A.

Zalety produktu:

  • Wysoka koncentracja azotu w formie amidowej o d??ugotrwa??ym dzia??aniu.
  • Nawóz uniwersalny, równie?? do stosowania w formie oprysku.
  • Do u??ytkowania przedsiewnego i pog??ównego.
  • Zawiera ??rodek zapobiegaj?cy zbrylaniu, gwarantuj?cy sypko??? nawozu.
  • Mo??e by? mieszany z innymi nawozami sta??ymi.
Dodano: 12 Wrzesień 2016
Czytaj więcej
Lubofos pod rzepak (CaMgS) 3,5-10-18,5 W/BB

Lubofos pod Rzepak jest nawozem wielosk??adnikowym granulowanym. Wykazuje bardzo dobre w??a??ciwo??ci rozsiewne. Zawiera fosforyt cz???ciowo roz??o??ony, tzn., ??e nawóz posiada zarówno szybko, jak i wolno dzia??aj?ce formy fosforu.

Przeznaczony jest do stosowania w uprawie rzepaku. Zawiera wszystkie sk??adniki niezb?dne do prawid??owego wzrostu ro??lin i zapewnia uzyskanie wysokich plonów. Sk??ad nawozu uwzgl?dnia specyficzne wymagania pokarmowe rzepaku pod wzgl?dem siarki, boru i manganu. Kompozycja fizyczna i sk??ad chemiczny nawozu umo??liwia ro??linom korzystanie przez ca??y okres wzrostu ze sk??adników uwalniaj?cych si? z granuli nawozowej. W uprawie rzepaku ozimego przedsiewne nawo??enie Lubofosem pod Rzepak wp??ywa na lepsze przygotowanie ro??lin do okresu zimowego. Zwi?ksza ich zimotrwa??o??? i mrozoodporno???. Lubofos pod Rzepak zalecany jest równie?? pod inne ro??liny krzy??owe, np. gorczyc?, rzepik oraz warzywa kapustne.

Dodano: 12 Wrzesień 2016
Czytaj więcej
Amofoska 5-10-25 BB

Nawóz przeznaczony jest do intensywnych upraw ro??lin o du??ych wymaganiach w stosunku do potasu (np. rzepaku ozimego i jarego, gorczycy, ro??lin kapustnych, ro??lin str?czkowych, warzywa, sady) . Cechuje si? du??? zawarto??ci? potasu, siarki i boru. Siarka zawarta w nawozie w formie ??atwo-dost?pnej dla ro??lin, stymuluje pobieranie i w??a??ciwe wykorzystanie azotu, potas zwi?ksza zimotrwa??o??? plantacji rzepaku, natomiast dodatek boru - mikroelementu odpowiedzialnego za podzia??y komórek, gwarantuje w??a??ciwe kwitnienie i zawi?zywanie ??uszczyn.

Z uwagi na zawarto??? boru nie zalecane jest jego stosowanie pog??ówne po okresie krzewienia traw. Polecany równie?? w uprawie warzyw wymagaj?cych dobrego zaopatrzenia w potas i siark?, do wszystkich warzyw kapustnych, marchwi, selera, szpinaku, ogórków i sa??aty oraz ró??nego typu sadach.

Dodano: 09 Wrzesień 2016
Czytaj więcej
Amofoska 4-12-12

Produkt ten mo??na stosowa? pod wszystkie ro??liny uprawne – zbo??a, rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe itp.. Wyj?tkowe proporcje P:K – 1:1 sprawiaj?, ??e nawóz ten jest tak??e polecany do stosowania na ???kach, pastwiskach, sadach, uprawach warzywnych i wielu innych maj?cych zbli??one zapotrzebowanie na fosfor i potas. Dodatkowo zawarte w nawozie makroelementy (Ca, S) i mikroelementy (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodz?ce z naturalnych fosforytów s? cennym dodatkiem do nawozu poprawiaj?cym przyswajalno??? pozosta??ych sk??adników.


Magnez poprawia cechy jako??ciowe plonów, w tym równie?? pasz zbieranych z u??ytków zielonych, zwi?kszaj?c w runi zawarto??? magnezu niezb?dnego dla zdrowia zwierz?t. Nawóz ten zawieraj?cy fosforyt cz???ciowo roz??o??ony, nie zawiera szkodliwych ilo??ci metali ci???kich takich jak: arsen, kadm, o??ów i rt??, jest zatem bezpieczny dla ??rodowiska. Polecany równie?? w uprawie warzyw wymagaj?cych dobrego zaopatrzenia w potas i siark?: do wszystkich warzyw kapustnych, marchwi, selera, szpinaku, ogórków i sa??aty oraz ró??nego typu sadach.

Dodano: 09 Wrzesień 2016
Czytaj więcej

<<< [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]  ... z 11

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 169454