Asortyment

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 11

FERM PASZ- Nioska 2 economy
Mieszanka pe??noporcjowa (granulat/kruszonka) dla kur niosek w okresie nie??no??ci.
 
Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
Agrocentrum- Nioska Zagrodowa MLEWNIK

 Nioska zagrodowa mlewnik- mieszanka paszowa pe??noporcjowa.

Sk??ad mieszanki paszowej:

Kukurydza, pszenica, poekstrakcyjna ??ruta sojowa, pszen??yto, poekstrakcyjna ??ruta s??onecznikowa, owies, wywar gorzelniany kukurydziany, w?glan wapnia, poekstrakcyjna ??ruta rzepakowa, kwasy t??uszczowe, fosforan jednowapniowy, chlorek sodu.

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
Agrocentrum- Bullstar Strong

 BullstarStrong- Mieszanka paszowa uzupe??niaj?ca dla byd??a mi?snego i opasów powy??ej 6 miesi?cy. Zawiera mocznik paszowy i jego pochodne.

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
FERM PASZ- Koncentrat OPAS 30%

 Mieszanka paszowa uzupe??nij?ca dla opasów powy??ej 6 miesi?ca ??ycia.

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
FERM PASZ- Koncentrat OPAS 38%

 Mieszanka paszowa uzupe??niaj?ca dla opasów powy??ej 6 miesi?ca ??ycia.

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
Agrocentrum- C+43

Korektor bia??kowy zbudowany g??ównie ze ??ruty poekstrakcyjnej sojowej o wysokich parametrach bia??ka jelitowego, wzbogacony w premiks witaminowy.

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
Agrocentrum- C+35

Mieszanka surowców bia??kowych do wozów TMR.

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
AB AGRI- Starter Corn

 Mieszanka paszowa od 4 tygodnia ??ycia do woli. Do 10 tygodnia ??ycia pasza stanowi uzupe??nienie do mleka. 

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
AB AGRI- Musli Start

 Mieszanka paszowa uzupe??niaj?ca dla ciel?t od 5 dnia ??ycia do woli.  Do 8 tygodnia ??ycia pasza stanowi uzupe??nienie do mleka.

 
Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
Sznurek Ceglasty

Sznurek ceglasty- Sznurek rolniczy przeznaczony jest do u??ycia w ró??nego typu maszynach rolniczych. Sznurek umo??liwia ponadto wi?zanie siana, s??omy oraz zielonki. Sznurek rolniczy znajduje zasosowanie tak??e w snopowi?za??kach, prasach wielkogabarytowych, kostkuj?cych i beluj?cych. Mo??e by? wykorzystywany tak??e do wi?zania worków i pakowania paczek.

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 11

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 174720