Pasze

W swojej ofercie posiadamy wszelkiego rodzaje pasze dla drobiu, trzody chlewnej i byd??a. Zapewniamy naszym klientom zarówno prestartery, koncentraty, pasze, jak równie?? specjalistyczne dodatki zapewniaj?ce w??a??ciwy rozwój zwierz?t.

Przestrzeganie procedur HCCP zapewnia oferowanym paszom najwy??sz? jako???.


 BYD?O
PASZA DLA CIEL?T

 Nazwa

 Producent
 Opis  Waga  

 Cielak Granulat

Piast  Mieszanka tre??ciwa dla m??odych ciel?t, od 3 dnia ??ycia. 25kg  INFO
 Cielak Sypka Piast  Mieszanka paszowa uzupe??niajaca dla ciel?t, od 3 dnia ??ycia. 25kg  INFO
 Cielak Koncentrat Piast  Mieszanka paszowa uzupe??niaj?ca dla ciel?t, od 14 dnia ??ycia.  25kg  INFO
 Cielak Starter 1  Ferm-Pasz  Granulowana mieszanka pe??noporcjowa dla ciel?t, od 14 dnia ??ycia 25kg INFO 
 Cielak Starter 2  Ferm-Pasz  Granulowana mieszanka dla ciel?t uzupe??niaj?ca dla ciel?t, powy??ej 2 miesi?ca ??ycia. 25kg INFO 
 Ferm Milk Plus  Ferm-Pasz  Preparat mleczny z dodatkiem siemienia lnianego dla ciel?t, powy??ej 7 dnia ??ycia. 20kg  INFO
 Ferm Milk 2  Ferm-Pasz  Preparat mlekozast?pczy dla ciel?t, od 14 dnia ??ycia. 20kg INFO 
 Ferm Milk 3  Ferm-Pasz  Preparat mlekozast?pczy dla ciel?t, powy??ej 3 tygodnia ??ycia. 20kg INFO 
 Maximus 38 MH  Agrocentrum  Mieszanka paszowa przeznaczona dla ciel?t i ja??ówek hodowlanych. 25kg INFO 
 Agrolak Komfort  Agrocentrum  Najlepszy prerparat mlekozast?pczy, dla ciel?t od 5 dnia ??ycia. 20kg  INFO
 Musli Start  AB AGRI   Mieszanka paszowa uzupe??niajaca, dla ciel?t od 5 dnia zycia. 20kg  INFO
 Starter Corn  AB AGRI  Mieszaka paszowa, od 4 tygodnia ??ycia do woli.   20kg INFO 
  PASZE DLA KRÓW MLECZNYCH
 FermMIX Krowa   Ferm-Pasz  Mieszanka witaminowo- mineralna, dla krów mlecznych.  4/12kg INFO 
 FermMIX Krowa Mleczna ANTYSOM  Ferm-Pasz  Mieszanka witaminowo - mineralna, w okresie laktacji poprawia odporno??? i obni??a LKS w mleku. 12kg INFO 
 Agro C+18  Agrocentrum  Mieszakna tre??ciwa do dawek pokarmowych opartych na kiszonce z kukurydzy i sianokiszonce. 25kg INFO 
 Agro C+35  Agrocentrum  Mieszanka surowców bia??kowych do wozów TMR. 20kg INFO 
 Agro C+43  Agrocentrum  Korektor bia??kowy zbudowany g??ównie ze ??ruty poekstrakcyjnej sojowej o wysokich parametrach bia??ka jelitowego, wzbogacony w premiks witaminowy. 20kg INFO 
 MPU Rumba Active  Agrocentrum Pomaga unikn?? niedoborów pokarmowych w sytuacji stresu oksydacyjnego, tak??e w czasie choroby. Stymuluje zmys??y w?chowe i smakowe. Usprawnia prac? ??wacza.  20kg INFO 
 KILLACID  Agrocentum  Biologicznie czynna mieszanka do stosowania w stanach kwasicy. 20kg INFO 
 Vit Agro Repro Max  Agrocentrum  Mieszanka mineralno witaminowa, dla wysokowydajnych krów mlecznych stymuluj?cych rozród, wysoka warto??? B-karotenu. 20kg INFO 
Vit Agro Standard Agrocentrum Dla krów mlecznych o ??rednim potencjale produkcji oraz m??odzie??y hodowlanej. 20kg

 INFO

   PASZE DLA OPASÓW 
 Koncentrat OPAS 30%  Ferm-Pasz  Mieszanka uzupe??niaj?ca dla byd??a opasowego do przygotowania paszy tre??ciwej. 25kg

INFO 

 Koncentrat OPAS 38%   Ferm-Pasz

 Mieszanka uzupe??niaj?ca dla byd??a opadowego do przygotowania paszy tre??ciwej

25kg INFO 
 FermMIX CIELAK/OPAS  Ferm-Pasz  Mieszanka dla cielat i m??odego byd??a opasowego, powy??ej 2 miesi?ca ??ycia. 4/12kg  INFO
 Koncentrat OPAS tytan 40  Piast  Mieszanka uzupe??niaj?ca dla byd??a opasowego do przygotowania paszy tre??ciwej, od 6 m-ca ??ycia. 25kg INFO 
 Bullstar Strong  Agrocentrum  Koncentrat dla byd??a mi?snego i opasów od wagi ciala 250kg. Umo??liwia uzyskanie wysokich dziennych przyrostów oraz gwarantuje uzyskanie wysokiej mi?sno??ci.  25kg  INFO
Agro Bufor Agrocentrum Bufor stabilizuj?cy nadmiern? kwasowo??? ??wacza. Wielotorowe ??ród??a buforowania zapewniaj? wysok? skuteczno???. 20kg  INFO
Vit Agro Gladiator Agrocentrum Premiks witaminowo-mineralny dla byd??a opasowego pozwalaj?cy na szybki odchow. 20kg INFO 
 TRZODA CHLEWNA
PASZA DLA PROSIAKÓW
 Nazwa Producent Opis Waga  
 Prestander Acid Lac Fitaza  Ferm-Pasz  Mieszanka przeznaczona dla prosi?t, od 14 dnia ??ycia do uzyskania 15kg m.c. 25kg  INFO
 MPU Prosiak  Piast  Mieszanka paszowa uzupe??niaj?ca do sporz?dzenia paszy dla prosi?t ss?cych, od 0-15kg m.c, a?? do ko??ca tuczu. 25kg INFO 
 Trzoda Grower  Piast  Mieszanka paszowa pe??noporcjowa, stosowana dla zwierz?t, które osi?gne??y ju?? 30kg m.c, a?? do ko??ca tuczu. 25kg INFO
PASZA DLA TUCZNIKÓW
 Finiszer Agro  Agrocentrum  Mieszanka paszowa pe??noporcjowa przeznaczona dla tuczników od 60kg m.c do ko??ca tuczu. 25kg  INFO 
 Koncentrat Impus Ma??lan  Piast  Mieszanka paszowa uzupe??niaj?ca do sporz?dzenia paszy dla warchlaków i tuczników od 25kg m.c 25kg  INFO 
 DRÓB
 Nazwa  Producent  Opis Waga  
 Kurczak 1G  Piast  Mieszanka paszowa pe??noporcjowa, dla kurczaków 1-8 tygodni. 25kg  INFO 
 Kurczak 2G  Piast  Mieszanka paszowa pe??noporcjowa dla kurczaków 9-16 tygodni. 25kg  INFO 
 Piskl?  Ferm-Pasz  Mieszanka paszowa pe??noporcjowa dla ma??ych kurcz?t hodowlanych lub rze??nych, od 1 dnia ??ycia do 3 tygodnia. 10kg  INFO
 FermMIX Nioska  Ferm-Pasz  Mieszanka paszowa uzupe??niajaca witaminowo-mineralna, dla kur niosek. 4/12kg  INFO
 Kura Nioska  Agrocentrum  Pasza dla kur niosek, w okresie nie??no??ci. 25kg  INFO
Nioska Zagrodowa Mlewnik  Agrocentrum  Mieszanka paszowa pe??noporcjowa dla kur niosek, w okrersie nie??no??ci. 25kg INFO 
 Kurka 1  Agrocentrum  Do odchowu kurek z przeznaczeniem na nioski. 25kg  
 Kurka 2  Agrocentrum  Na drugi okres odchowu kurek z przeznaczeniem na nioski. 25kg   
 Kurka 3  Agrocentrum  Na trzeci okres odchowu kurek z przeznaczeniem na nioski. 25kg   
 Nioska G  Piast  Mieszanka paszowa pe??noporcjowa dla kur niosek konsumpcyjnych powy??ej 16 tygodnia. 25kg   INFO
 Nioska 2 Economy  Ferm-Pasz  Mieszanka pe??noporcjowa dla kur niosek w okresie nie??no??ci. 10/25kg   INFO
 Nioska 2  Ferm-Pasz  Mieszanka pe??noporcjowa dla kur niosek w okresie nie??no??ci. 25kg  INFO 
Nioska Koncentrat Ferm-Pasz Mieszanka paszowa uzupe??niaj?ca przeznaczona do stosowania w zywieniu kur niosek. 25kg INFO 
 Nioska 2 Premium  Ferm-Pasz  Mieszanka paszowa uzupe??niajaca, przeznaczona dlo stosowania w ??ywieniu niosek. 10/25kg   
 Brojler Starter  Agrocentrum

 Dla kurcz?t brojlerów w chowie przyzagrodowym, od 1-3 tygodnia ??ycia.

25kg  INFO
 Brojler Grower  Agrocentrum  Dla kurcz?t brojlerów w chowie przyzagrodowym, od 1-3 tygodnia ??ycia. 25kg INFO 
 Brojler 3G Finiszer Agrocentrum  Dla kurcz?r brojlerów w chowie przyzagrodowym, od 5 tygodnia ??ycia. 25kg  INFO 
 Brojler 1G  Piast  Pasza pe??noporcjowa dla brojlerów kurzych- od 0-4 tygodni ??ycia. 25kg  INFO 
 Brojler 2G  Piast

 Pasza pe??noporcjowa dla brojlerów kurzych- powy??ej 4 tygodnia ??ycia.

25kg  INFO 
 Brojler 2 Granulowany  Ferm-Pasz  Mieszanka paszowa pe??noporcjowa przeznaczona dla kurczat brojlerów, od 4-6 tygodnia ??ycia. 25kg  INFO 
 Brojler 3 Granulowany  Ferm-Pasz  Mieszanka paszowa prlnoporcjowa przeznaczona dla kurcz?t brojlerów od 7 tygodnia ??ycia do ko??ca chowu. 25kg  INFO
 Indyk 1G  Piast  Pasza dla indyków, od 0-4 tygodnia ??ycia. 25kg  INFO 
 Indyk 2G  Piast  Pasza dla indyków, powy??ej 4 tygodnia ??ycia, do ko??ca tuczu. 25kg  INFO
 Indyk 3G  Piast  Pasza dla indyków, od 19-20 dnia tuczu. minimum 2,5kg/szt. 25kg   
 Indyk 3G Granulat  Ferm-Pasz  Pasza dla indyków, od 7-9 tygodnia tuczu. 25kg  INFO 
 Kaczka / G??? 1G  Piast  Mieszanka paszowa pe??noporcjowa dla kaczek i g?si do ko??ca 3 tygodnia ??ycia. 25kg  INFO
 Kaczka / G??? 2G  Piast  Mieszaka paszowa pe??noporcjowa od pocz?tku 4 tygodnia ??ycia do ko??ca tuczu. 25kg  INFO 
 Kaczka i G??? 2  Ferm-Pasz  Mieszanka paszowa pe??noporcjowa dla starszych klaczek i g?si powy??ej 3 tygodnia do 10 tygodnia ??ycia. 25kg  INFO 

 

 

 

 

 

    KRÓLIK     
 Królik TUCZ  Ferm-Pasz  Granulowana mieszanka paszowa pe??noporcjowa dla królikow w okresie tuczu. 25kg  INFO
 Królik  Ferm-Pasz  Uniwersalna mieszanka pe??noporcjowa dla królików w ca??ym tuczu, wy???cznie z okresem przedubojowym. 10kg   INFO
 Królik Starter Grower  Ferm-Pasz  Mieszanka pe??noporcjowa przeznaczona dla królików na okres tuczu w??a??ciwego do 2 tygodni przed ubojem. 10kg   INFO
 Królik Junior  Piast  Mieszanka pe??noporcjowa dla królików w okresie oko??oodsadzewniowym i m??odzie??y rosn?ce 25kg  INFO 
         
 INNE
 Nazwa  Producent  Opis Waga  
 CALGRAN  KZK kreda pastewna  25kg INFO 
 Folia COVERIES 500   Folia rolnicza    INFO 
K??odowska Sól Kamienna   Sól   25kg INFO
 Lizawka Solna Lisal  KSK  Lizawka solna dla zwierz?t. 10

 

INFO

 Lizawka Solna Lisal M  KSK  Lizawka solna z mikroelementami dla zwierz?t. 10 INFO
 Lizawka Solna Multi-Lisal SE  KSK  Lizawka solna dla zwierz?t intensywnie rosn?cych. 10  INFO
 Materia?? Paszowy Rybny  Wigropil  Rybny materia?? paszowy bia??kowo-t??uszczowy do pasz dla trzody chlewnej i drobiu 40  INFO
 Melasa  BSO Polska  Melasa dla byd??a i trzody. 35kg/1t  INFO
 Sznurek PP1300    Sznurek polipropylenowy do pras. 3000m INFO
 ??ruta s??onecznikowa  Ferm-Pasz .?????ruta s??onecznikowa to tanie i dobre ??ród??o bia??ka ro??linnego w paszach.   INFO
 Wys??odki melasowane Tofi  Piast  Granulowana pasza otrzymywanych w procesie przerobu buraków cukrowych. 50kg INFO

 

   Wodorow?glan Sodu                                            Kwa??ny w?glan sodowy, potocznie okre??lany jest mianem sody oczyszczonej. Substancja wzbogacaj?ca pasze dla wszystkich zwierz?t hodowlanych.       25kg    INFO
     Soda Mg QUATRO      Soymax    preparat do buforowania ??oladków prze??uwaczy. 25kg  INFO
 Tlenek Magnezu   Tlenek magnezu jest kwalifikowanym dodatkiem do pasz zwierz?cych i premiksów.  25kg INFO
 Susz z lucerny    ???Granulowany susz lucerny jest wysokowarto??ciowym ??ród??em bia??ka ro??linnego bogatym w beta karoten i aminokwasy egzogenn 25kg INFO
 M??óto browarniane    M??óto browarniane  25kg  INFO
 Wywar DDGS    Wywar gorzelniano kukurydzany- pasza bia??kowo-energetyczna 25kg INFO
 Folia silotite    Folia do sianokiszonki, nadaje si? do stosowania na wszystkich rodzajach owijarek do bel.   INFO
 Siatka Hellasnet   siatka rolnicza do balotów u??ywana do owijania beli siana, s??omy, kiszonki   INFO

 

Zamel - Wilgotno??? kukurydzyZamel - Wilgotno??? kukurydzyZamel - Wilgotno??? kukurydzyZamel - Wilgotno??? kukurydzyZamel - Wilgotno??? kukurydzy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 174714