Druga specustawa dotycz?ca ASF

23 wrze??nia sejm przyj??? ustawe dotycz?c? zwalczania Afryka??skiego Pomoru ??wi??. Rozszerza ona prawa Inspekcji Weterynaryjnej oraz nak??ada na posiadaczy zwierz?t nowe obowi?zki.

Inspektorat b?dzie móg?? teraz nakaza? podj?cie odpowiednich dzia??a?? zabezpieczaj?cych gospodarstwo przed przenikni?ciem chorób zaka??nych (np budowa ogrodzenia), usuni?cie stwierdzonych uchybie?? lub ubój okre??lonych gatunków zwierz?t. Dzie?? po przyj?ciu ustawy skrytykowa?? j? Polski Zwi?zek ?owiecki. Atakuj? oni zapis daj?cy lekarzom weterynarii oraz politykom mo??liwo??? podejmowania decyzji w sprawie odstrza??u zwierz?t dziko ??yj?cych (w tym gatunków chronionych).

Wi?cej szczegó??ów dotycz?cej ustawy mo??na znale??? np. tu, a dotycz?cych reakcji PZ? tu.

<<< Powrót
Dodano: 26 Wrzesień 2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 169460