Protesty rolnik??w na drodze krajowej nr 2 aktualizacja

4 pa??dziernika hodowcy ??wi?? z powiatu bialskiego protestowali w sprawie niedostatecznego zaanga??owania rz?du w walk? ze skutkami choroby ASF. Rolnicy spowialniaj?c ruch pomi?dzy Bia??? Podlask? a Mi?dzyrzecem Podlaskim chcieli zwróci? uwag? na swoje problemy a tak??e og??aszaja przysz??e prostesty w razie braku podj?cia dzia??a??.

Aktualizacja

Od dzisiaj (6 pa??dziernika) przez nast?pne 5 dni rolnicy dalej b?d? blokowali przejazd na drodze krajowej nr 2. Ci?gniki blokuj? przejazd na wysoko??ci Woro??ca ale raz na jaki?? b?d? przepuszcza? pojazdy oraz porusza? si? kolumn? do Bia??ej Podlaskej by nast?pnie na ul. Janowskiej zawróci? do Woro??ca.

Szczegó??owe informacje mo??na znale??? np. tu, a do aktualizacji tu.

<<< Powrót
Dodano: 05 Październik 2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 169451