Dop??aty bezpo??rednie 2016

Na wczoraj (17 pa??dziernika) planowano rozpocz?cie wydawania zaliczek dop??at bezpo??nich nale??nych rolnikom za rok 2016. Zaliczki b?d? wynosi? 70% przyznanych dop??at. W pierwszej kolejno??ci przyznawane b?d? dla gospodarstw znajduj?cych si? na terenie obj?tym restrykcjami spowodowanymi chorob? ASF.

Wi?cej o dop??atach mo??na przeczyta? tutaj a tabela stawek p??atno??ci znajduje si? tutaj.

<<< Powrót
Dodano: 18 Październik 2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 179217