Przetw??rcy nie chc? produkowa? konserw ze stref obj?tych ASF.

16 firm deklaruj?cych ch?? skupu mi?sa z  obszarów dotkni?tych wirusem ASF wycofa??o si? z dotychczasowych ustale?? - poda?? minister Krzysztof Jurgiel. W takim wypadku rz?d nie wyklucza mo??liwo??ci wybicia wszyskich tuczników znajduj?cych si? w obszarze stref wyst?powania Afryka??skiego Pomoru ??wi??.

16 listopada odby??y si? obrady w ca??o??ci po??wi?cone ASF oraz pomocy rolnikom (szczegó??ow? relacje mo??na obejrze? na stronie Sejmu RP link). Obecni na sali rolnicy krytykowali s??u??by mi?dzy innymi za opiesza??o??? w podejmowaniu decyzji, trudno??ci ze sprzeda??? tuczników, brak odszkodowa?? oraz przymusow? utylizacje ??wi??.

Minister Jurgiel poinformowa?? ??e od 13 wrze??nia do ko??ca pa??dziernika skupiono ze strefy ASF prawie 30tys. tuczników. Doda??, ??? na skup przeznaczone jest 80 mln z??. Problem jednak stanowi tutaj ponad 400 ma??ych gospodarst z ponad 3 tys tuczników ze wzgl?du na utrudnion? organizacje i koszty procesu.

Ze wzgl?du na wycofanie si? zak??adów ze skupu ??wi??, mimo wcze??niejszych zadeklaracji sie przed premier Beat? Szyd??o, miniter Jurgiel zaproponowa?? inne rozwi?zanie. Jako alternatywe podaje wybicie wszystkich ??wi?? ze strefy niebieskiej (patrz mapa).

<<< Powrót
Dodano: 17 Listopada 2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 169456