PIAST - Koncentrat Impuls Ma??lan

 W swoim sk??adzie zawiera ma??lan sodu, który w przewodzie pokarmowym dysocjuje do kwasu mlekowego, wp??ywaj?c korzystnie na obni??enie w nim pH.

 Ma??lan sodu zwi?ksza wielko??? kosmków jelitowych do 30%, zwi?kszaj?c jednocze??nie powierzchni? wch??aniania dla substancji od??ywczych, a tym samym poprawia wykorzystanie paszy. Dodatkowo pozytywnie oddzia??uje na wzrost populacji pozytywnej mikroflory uk??adu pokarmowego - dzia??a korzystnie na bakterie Lactobacillusspp. i Bifidobacteriumspp., dzi?ki czemu zmniejsza mo??liwo??? kolonizacji jelit przez bakterie gram ujemne: E. Coli i Salmonella oraz skutecznie wstrzymuje namna??anie grzybów, poprawiaj?c ogólny bilans flory jelitowej.

W swoim sk??adzie zawiera dodatkowo ??rodek wi????cy mykotoksyny
 
<<< Powrót
Dodano: 15 Luty 2022

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 176959