NPK 7-20-30 W/BB

Produkt wielosk??adnikowy NPK(S) 7-20-30(2) jest nawozem który warto stosowa? na wszystkich rodzajach gleb do wszystkich rodzajów ro??lin uprawnych. Szczególnie zaleca si? stosowanie nawozu do gleby o niskiej zawarto??ci potasu.

Najlepsze efekty osi?gnie si? stosuj?c nawóz przedsiewnie mieszaj?c z gleb? na g???boko??ci 10-15cm. Ro??liny dla których szczególnie poleca si? stosowanie produktu to burak cukrowy, kukurydza, rzepak i ziemniak.

Gdy nast?pi taka konieczno??? nawóz mo??e by? tak??e stosowany pog??ównie wiosn?. Przedsiewna dawka w pe??ni zapewni potrzeby ro??lin w stosunku do fosforu i potasu, natomiast azot przekazywany jest w niewielkiej ilo??ci niezb?dnej do wzrostu, któr? trzeba pó??niej uzupe??ni? w nawo??eniu pog??ównym.

<<< Powrót
Dodano: 12 Wrzesień 2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 160120