Super fos dar 40

SUPERFOSFAT WZBOGACONY jest wysokoskoncentrowanym nawozem fosforowym, który mo??na stosowa? przedsiewnie, wiosn? i jesieni? na wszystkich glebach i pod wszystkie ro??liny uprawne ???cznie z u??ytkami zielonymi.

Nawóz jest przeznaczony dla ro??lin wymagaj?cych du??ego zaopatrzenia w fosfor, wap?? i siark?, czyli rzepak ozimy i jary, gorczyca, kapusta, ro??liny motylkowe drobnonasienne, zbo??a, kukurydza, ziemniaki i buraki.

Superfosfat jest nawozem granulowanym, gdzie udzia?? granul o ??rednicy 2-5mm stanowi minimum 90%, co wp??ywa pozytywnie na równomierny wysiew. Do siewu mo??na przyst?pi? po 3-5 dniach od daty wymieszania go z gleb?.

MAKROELEMENTY
    40% P2O5 pi?ciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych, co najmniej: 25% P2O5 pi?ciotlenek fosforu rozpuszczalny w oboj?tnym roztworze cytrynianu amonu, w tym co najmniej 93% P2O5 pi?ciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie,
    10% CaO tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie,
    5% SO3 trójtlenek siarki w postaci siarczanów rozpuszczalnych w wodzie.

MIKROELEMENTY
(B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodz?ce z naturalnych fosforów s? cennym dodatkiem do nawozu poprawiaj?cym przyswajalno??? pozosta??ych sk??adników.

<<< Powrót
Dodano: 22 Wrzesień 2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 169456