Aktualności

<<< [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]  ... z 7

Wilgotno??? kukurydzy

Dostarczana przez rolników kukurydza do naszego miejsca skupu jest nie tylko wa??ona, ale równie?? badana pod wzgl?dem jako??ciowym. To w??a??nie na podstawie osi?gni?tych przez ziarno parametrów (g??ównie wilgotno??ci i zanieczyszcze??) jest okre??lana cena.

Badanie wilgotno??ci nast?puje poprzez wykorzystanie certyfikowanego wilgotno??ciomierza. Wilotno??? kukurydzy suchej powinna wynosi? ok. 14%. W tym te?? przypadku jest gwarantowana najwy??sza cena. Z racji posiadania wyspecjalizowanych pieców i suszarni skupujemy kukurydz? równie?? o wi?kszej wilgotno??ci i poddajemy j? procesom suszenia.

Dodano: 10 Październik 2015
??niwa rozpocz?te
OBRAZEK

W tym tygodniu rozpocz???y si? ??niwa na naszym terenie. Ciep??a pogoda i ma??a liczba opadów przyszpieszy??a ??niwa o kilka dni. Mamy nadziej?, ??e zbiory b?da obfite, a pogoda b?dzie sprzyja??a zbiorom.

Dodano: 07 Lipiec 2015

<<< [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]  ... z 7

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 174716