Aktualności

<<< [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] >>> ... z 7

Sejmik o sytuacji w rolnictwie

7 wrze??nia odby??a si? sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie sytuacji w rolnictwie oraz problemów zwi?zanych z wirusem ASF i niskimi cenami p??odów rolnych.

Dodano: 09 Wrzesień 2016
Czytaj więcej
Aktualizacja strony

Zapraszamy do ??ledzenia zmian zachodz?cych na stronie.

Dodano: 24 Sierpień 2016
Czytaj więcej
NOWA OFERTA - AGROS?OMA

Agros??oma jest preparatem przy??pieszaj?cy proces rozk??adania si? s??omy oraz resztek po??niwnych.

Dodano: 11 Sierpień 2016
Czytaj więcej
??NIWA

 ??niwa.....

Jak co roku prowadzimy skup rzepaku i zbó??. 
Zapraszamy do wspó??pracy :)
Dodano: 23 Lipiec 2016
NOWA OFERTA - NAWOZY DOLISTNE

 NAWOZY DOLISTNE

Dodano: 24 Maj 2016
Czytaj więcej
PROMOCJA ??WI?TECZNA -5% na pasze pe??noporcjowe i koncentraty

WIELKANOC 

Zdrowych, pogodnych i rodzinnych

??wi?t Wielkanocnych

Dodano: 16 Marzec 2016
Czytaj więcej
WIOSNA - uzupe??niamy park maszynowy ....

 Wraz z nadej??ciem wiosny przygotowujemy maszyny polowe do prac. Mamy w ofercie maszyny i urz?dzenia rolnicze oraz ci?gniki. Zdj?cia w zak??adce maszyny rolnicze. Zapraszamy.

Dodano: 05 Marzec 2016
Czytaj więcej
OFERTA NASION 2016

 W sezonie 2016 oferta nasion KUKURYDZY jest nast?puj?ca:


NASIONA 2016
ODMIANY FAO  PRZEZNACZENIE
ROSOMAK 250/260 ZIARNO/KISZONKA
VITRAS 260 KISZONKA
SAN 240 ZIARNO/KISZONKA
BLASK 240/250 ZIARNO/KISZONKA
GLEJT 230 ZIARNO/KISZONKA
LOBER 250 KISZONKA
PIONEER P8000 230/230 ZIARNO/KISZONKA
PIONEER P8400 240/240 ZIARNO/KISZONKA
PIONEER P8523 250/250 ZIARNO/KISZONKA
LG 22.44 240 ZIARNO/KISZONKA
KOSYNIER 220/230 KISZONKA/ZIARNO
WIKANA 230/240 KISZONKA
PIONEER PR39H32 23/240 KISZONKA/ZIARNO
DANUBIO 240 KISZONKA/ZIARNO

 

Dodano: 01 Marzec 2016
Czytaj więcej
SIEWY 2016-02-12

Zbli??a si? wiosna a wraz z ni? siewy . Bardzo wa??ny jest termin siewu kukurydzy i nie jest wyznaczony w kalendarzu, znacznie korzystniej jest sugerowa? si? warunkami glebowymi jak równie?? pogodowymi. Aby nasiona kukurydzy mog??y kie??kowa? potrzebuj? dobrze przygotowanej gleby i jej temperatury od 8-10°C i niezb?dna jest woda. Du??y wybór nasion pozwoli na dobór odmiany które pa??stwo potrzebuj?. W prawid??owej i precyzyjnej agrotechnice wa??n? pozycj? zajmuje wysokiej jako??ci materia?? siewny i taki pa??stwu proponujemy : ROSOMAK , VITRAS, SAN, BLASK, GLEJT, LOBER, PIONEER P8000,PIONEER P8400,PIONEER P8523, LG 2244,KOSYNIER, WIKANA. ZAPRASZAMY PA??STWA DO SKORZYSTANIA Z OFERTY FIRMY A W NAJBLI??SZYM CZASIE B?D? W OFERCIE NASIONA ZBÓ?? SZCZEGÓ?Y WKRÓTCE…

Dodano: 12 Luty 2016
Czytaj więcej
Czy wiesz, ??e...

Nasze pasze podlegaj? ??cis??ym regulacjom HACCP. Skrót HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) oznacza System Analizy Zagro??e?? i Krytycznych Punktów Kontroli. Istotne jest nie tylko miejsce i sposób sk??adowania pasz, ale i poszczególne etapy jej dystrybucji. W naszych magazynach jest ??ci??le kontrolowana temperatura i wilgotno???. Procedury te nak??adaj? nie tylko wytyczne co do u??o??enia paszy ze wzgl?du na gatunek zwierz?cia, dla którego jest ona przeznaczona, ale równie?? poszczególnych jej rodzajów. Ze wzgl?du na zawarto??? i przeznaczenie, niektóre rodzaje pasz nie mog? by? sk??adowane obok siebie, ale nawet droga ich transportu nie mo??e si? przecina?.

W ka??dym miesi?cu jest kontrolowanych wiele elementów, od tych dotycz?cych stanu technicznego po utrzymanie czysto??ci i porz?dku. Wymagaj? one znacznego wk??adu pracy naszych magazynierów, jednak stanowi to dla nas priorytet nie ze wzgl?du na same przestrzeganie przepisów, ale przede wszystkim na ch?ci dostarczeniu naszym klientom towarów jak najwy??szej jako??ci i bezpiecznych dla ich hodowli. Regularne kontrole weterynaryjne bez zastrze??e?? dodatkowo upewniaj? nas w tym.

Oczywi??cie nie jeste??my producentem pasz, jednak prowadzimy d??ugoletni? wspó??prac? z wypróbowanymi przez nas producentami, odno??nie których jako??ci nie mamy zastrze??e??. Kontrolowane wydania i prowadzony rejestr pozwala wskaza? odbiorców pasz. Przy wydaniu kontrolowana jest data przydatno??ci jak i stan fizyczny worka.

W razie pyta?? odno??nie dost?pno??ci oferowanych przez nas produktów paszowych prosimy o kontakt telefoniczny lub z naszym po??rednikiem w terenie.

Dodano: 29 Styczeń 2016

<<< [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] >>> ... z 7

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 169459