Aktualności

<<< [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] >>> ... z 7

Mocznik

Zgodnie z trwaj?cym sezonem nawozowym prezentujemy dalsze informacje o nawozach. W tym wpisie zwrócimy uwag? na mocznik.


Zgodnie z informacjami podanymi ju?? wcze??niej na naszej stronie internetowej, mocznik jest w formie amidowej. Oznacza to, i?? pomimo wi?kszej zawarto??ci azotu (46%N) proces jego uwalniania jest d??ugotrwa??y w porównaniu z innymi nawozami azotowymi. Na glebach, które s? silnie kwa??ne b?d?? zasadowe jest mniej efektywny. Mocznik mo??e by? stosowany pod wszystkie ro??liny uprawne. Wa??ne jest aby dostosowa? roztwór odpowiednio do wymaga?? gatunku danej ro??liny oraz jej etapu rozwoju. W zwi?zku z jego powolnym uwalnianiem azot jest ro??linom udost?pniany równomiernie, co pozwala unikn?? nadmiernego gromadzenia si? szkodliwych azotanów w ro??linie i otoczeniu. Po jego przemianie z formy amidowej do amonowej zapobiega nadmiernemu wch??anianiu potasu i u??atwia pobieranie fosforu.

W swojej ofercie posiadamy mocznik zarówno w workach 25 kg, jak i w BB (500kg). Zach?camy do zakupu.

 

Zach?camy do zapoznania si? z wcze??niejszymi artyku??ami:

Nawozy azotowe

Nawozy - klasyfikacja ogólna

Dodano: 25 Styczeń 2016
Czytaj więcej
Szcz???liwego Nowego Roku!

 W Nowym Roku ??yczymy Pa??stwu zdrowia, urodzaju oraz udanej wspó??pracy z naszym przedsi?biorstwem. Natomiast w Sylwestra szampa??skiej zabawy!

Dodano: 31 Grudzień 2015
??yczenia ??wi?teczne

Szanowni Pa??stwo!

W zwi?zku ze zbli??aj?cymi si? ??wi?tami Bo??ego Narodzenia chcemy z??o??y? najserdeczniejsze ??yczenia wszystkim naszym klientom, dostawcom oraz innym, którzy wspó??pracuj? z nami. Pragniemy ??yczy? Pa??stwu zdrowych i rodzinnych ??wi?t, aby sp?dzony czas w gronie najbli??szych dostarczy?? si?? do dalszych dzia??a?? i spe??niania Pa??stwa marze??.

Weso??ych ??wi?t!

 

Dodano: 23 Grudzień 2015
Wydarzenie na facebook-u

Serdecznie zach?camy do wzi?cia udzia??u w naszym wydarzeniu Promocja ??wi?teczna na Facebook-u. B?d? tam na bie???co umieszczane informacje na temat promocji. Serdecznie zach?camy!

 

Dodano: 15 Grudzień 2015
PROMOCJA ??WIATECZNA - 5% rabatu na wszystkie pasze

Szczegó??y promocji:

Promocja dotyczy ca??ego asortymentu PASZ.

Wysoko??? rabatu - 5% od sta??ej ceny.

Termin obowi?zywania promocji: od 16 do 24 grudnia.

Miejsce: zarówno w siedzibie firmy, jak i u naszego przewo??nika.

Warunki promocji: dokonanie p??atno??ci do 16.01.2016 r.. - w przypadku przekroczenia terminu p??atno??ci rabat nie obowi?zuje!

Dodano: 07 Grudzień 2015
Promocja ??wi?teczna!

Ju?? nied??ugo na naszej stronie pojawi si? informacja o ??WI?TECZNEJ PROMOCJI. Serdecznie zach?camy do ??ledzenia aktualno??ci na stronie internetowej oraz na naszym profilu na facebook.com.

 

Dodano: 02 Grudzień 2015
M??odzi przedsi?biorcy na tropie...
OBRAZEK

19 listopada nasz? firm? odwiedzili uczniowie z pobliskiej szko??y podstawowej. M??odzi przedsi?biorcy w ramach zaj?? lekcyjnych zapoznaj? si? z dzia??alno??ci? ró??nych przedsi?biorstw z okolicy. Przy zachowaniu szczególnych zasad bezpiecze??stwa uczestniczyli w procesach przyjmowania skupowanych towarów, obserwuj?c dok??adnie, jak wygl?daj? poszczególne jego etapy.

Dodano: 25 Listopada 2015
Czytaj więcej
Nawozy azotowe

Nawozy azotowe mog? wyst?powa? w ró??nych formach, s? to: amonowe, saletrzane i amidowe. Wybór formy jest istotny, gdy?? wp??ywa on na szybko??? jego przyswajania. Do szybko dzia??aj?cych zaliczamy saletr? amonow? i saletrzak (saletrzano-amonowe). Z kolei wolniejsze dzia??anie wykazuj? siarczan amonowy, woda amoniakalna (amonowa) czy mocznik nawozowy (amidowa).

Dodano: 18 Listopada 2015
Czytaj więcej
Nawozy - klasyfikacja og??lna

 Nawozy mo??emy podzieli? na 3 grupy:

  1. naturalne,
  2. organiczne,
  3. mineralne.

Poni??ej przedstawiamy dok??adniejszy opis ka??dej z grup.

Dodano: 10 Listopada 2015
Czytaj więcej
Sezon kukurydziany

Kukurydza pochodz?ca z Ameryki ?aci??skiej do Europy trafi??a prawdopodobnie w XVI w. za spraw? Krzysztofa Kolumba. Od tego czasu wzrasta??a poznawa??y j? kolejne kraje i kontynenty. Od lat 90tych gwa??townie zacz???a wzrasta? jej produkcja w Polsce.

Niestety w tym roku warunki pogodowe nie okaza??y lito??ci tej ro??linie. Susza i wysoka temperatura spowodowa??y znacz?cy spadek urodzaju. Cz???? rolników ju?? wcze??niej podj???a decyzj? o przeznaczeniu

Dodano: 20 Październik 2015
Czytaj więcej

<<< [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] >>> ... z 7

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 169451