Asortyment

<<< [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] >>> ... z 11

Agrocentrum- Finiszer

 Przeznaczony dla zwierz?t od 75 kg do ko??ca tuczu .

Dodano: 15 Luty 2022
Czytaj więcej
Pasza trzoda Grower / finiszer PIAST

Mieszanka paszowa pe??noporcjowa do stosowania dla zwierz?t, które osi?gn???y ju?? 30kg masy cia??a, a?? do ko??ca tuczu. Odpowiednio dobrane komponenty gwarantuj? pokrycie zapotrzebowania na witaminy i sk??adniki mineralne przez ca??y ten czas. Uniwersalny charakter produktu pozytywnie wp??ywa na wygod? jego stosowania.

Dodano: 15 Luty 2022
Czytaj więcej
Bezalin Sznurek polipropylenowy do pras

Sznurek stosowany w rolnictwie we wszelkiego typu maszynach do zbioru s??omy, ogrodnictwie oraz sadownictwie.

Dodano: 10 Listopada 2016
Czytaj więcej
BSO Melasa

Melasa to produkt uboczny, powstaj?cy przy procesie produkcji cukru spo??ywczego. Wyst?puje w postaci ciemnobr?zowego g?stego syropu. Zawiera przede wszystkim substancj? cukrowe w postaci sacharozy, glukozy, fruktozy,  jak równie?? bogata jest w takie pierwiastki jak:  wap??, fosfor, magnez, potas, sód, mied??, ??elazo, mangan i cynk.  Dzi?ki bardzo du??ej zawarto??ci potasu w melasie obserwujemy odczyn alkaiczny.

Dodano: 10 Listopada 2016
Czytaj więcej
Piast Nioska G

Nioska G to mieszanka paszowa pe??noporcjowa dla kur Niosek konsumpcyjnych (chów gospodarski) powy??ej 16 tyg.

Dodano: 10 Listopada 2016
Czytaj więcej
Agrocentrum Kura Nioska

Dla kur niosek w okresie nie??no??ci jako wy???czna pasza.

Dodano: 07 Listopada 2016
Czytaj więcej
Wigropil - Rybny materia?? paszowy

Rybny materia?? paszowy bia??kowo-t??uszczowy przeznaczony jest do sporz?dzania pasz dla trzody chlewnej i drobiu. Udzia?? materia??u paszowego zale??y od ilo??ci i rodzaju surowców u??ytych do produkcji tych pasz.

Dodano: 07 Listopada 2016
Czytaj więcej
KSK Lizawka Solna MULTI-LISAL SE

Lizawka solna dla zwierzat stanowi?ca ??ród??o ??atwo przyswajalnego sodu i chloru wzbogacona o ró??ne kompozycje mikroelementów. Zaleca si? ich stosowanie ze wzgl?du na pogarszaj?c? si? zasobno??? gleb w mikroelementy. Wyniki bada?? nad przyswajalno??ci? mikroelementów z pasz przez prze??uwaczy wskazuj?, ??e jest ona ni??sza ni?? dotychczas sadzono, wynosi bowiem 50%. Deficyt mikroelementów  nale??y wi?c uzupe??nia? przez skarmianie zwierz?t lizawkami.

Lizawka solna otrzymywana jest ze zmielonej soli kamiennej na drodze prasowania z mieszank? minera??ow? zawieraj?c? mikroelementy: magnez, mangan, cynk, kobalt, jod, selen.

Dodano: 07 Listopada 2016
Czytaj więcej
KSK Lizawka Solna LISAL M

Lizawka solna dla zwierzat stanowi?ca ??ród??o ??atwo przyswajalnego sodu i chloru wzbogacona o ró??ne kompozycje mikroelementów. Zaleca si? ich stosowanie ze wzgl?du na pogarszaj?c? si? zasobno??? gleb w mikroelementy. Wyniki bada?? nad przyswajalno??ci? mikroelementów z pasz przez prze??uwaczy wskazuj?, ??e jest ona ni??sza ni?? dotychczas sadzono, wynosi bowiem 50%. Deficyt mikroelementów  nale??y wi?c uzupe??nia? przez skarmianie zwierz?t lizawkami.

Lizawka solna otrzymywana jest ze zmielonej soli kamiennej na drodze prasowania z dodatkiem mikroelementów: miedzi i kobaltu przez co nie nadaje si? dla owiec.

Dodano: 07 Listopada 2016
Czytaj więcej
KSK Lizawka Solna LISAL

Lizawka solna dla zwierzat stanowi?ca ??ród??o ??atwo przyswajalnego sodu i chloru wzbogacona o ró??ne kompozycje mikroelementów. Zaleca si? ich stosowanie ze wzgl?du na pogarszaj?c? si? zasobno??? gleb w mikroelementy. Wyniki bada?? nad przyswajalno??ci? mikroelementów z pasz przez prze??uwaczy wskazuj?, ??e jest ona ni??sza ni?? dotychczas sadzono, wynosi bowiem 50%. Deficyt mikroelementów  nale??y wi?c uzupe??nia? przez skarmianie zwierz?t lizawkami.

Lizawka solna otrzymywana jest ze zmielonej soli kamiennej na drodze prasowania.

Dodano: 07 Listopada 2016
Czytaj więcej

<<< [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] >>> ... z 11

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 160119