Asortyment

<<< [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] >>> ... z 11

FERM-PASZ - Piskl?
Mieszanka paszowa pe??noporcjowa (kruszonka/sypka) przeznaczona dla ma??ych kurcz?t hodowlanych lub rze??nych od pierwszego dnia ??ycia piskl?cia do III tygodnia ??ycia. Optymalny poziom sk??adników pokarmowych zapewnia intensywny wzrost, a ??atwo przyswajalne sk??adniki paszy stymuluj? jej pobranie oraz korzystne dzia??a na uk??ad pokarmowy zapewniaj?c równomierny rozwój i wzrost.
 
Dodano: 15 Luty 2022
Czytaj więcej
PIAST- Kurczak 2G

 Dla kurczaków 9-16 tygodni, granulat

W??a??ciwo??ci:
Mieszank? paszow? pe??no-porcjow? produkowan? przez Wytwórni? Pasz PIAST opracowano na podstawie wymaga?? pokarmowych  oraz wieloletnich obserwacji i do??wiadcze?? prowadzonych na fermach wewn?trznych.
Jako??? surowca wysokobia??kowa,
Zbo??a pochodzenia krajowego,
Wykorzystanie optymalny poziom witamin oraz makro i mikroelementów, co zapewnia prawid??owy rozwój i wzrost.
 
Dodano: 15 Luty 2022
Czytaj więcej
PIAST- Kurczak 1G

Dla kurczaków 1-8 tygodni kruszonka

W??a??ciwo??ci:

  • Mieszank? paszow? pe??no-porcjow? produkowan? przez Wytwórni? Pasz PIAST opracowano na podstawie wymaga?? pokarmowych  oraz wieloletnich obserwacji i do??wiadcze?? prowadzonych na fermach wewn?trznych.
  • Jako??? surowca wysokobia??kowa,
  • Zbo??a pochodzenia krajowego,
  • Wykorzystanie optymalny poziom witamin oraz makro i mikroelementów, co zapewnia prawid??owy rozwój i wzrost.
Dodano: 15 Luty 2022
Czytaj więcej
Agrocentrum- Agro Bufor

 Vit Agro Bufor - preparat buforuj?cy stabilizuj?cy pH ??wacza. Stosowany w staniach zagro??enia subkliniczn? i kliniczn? kwasic?. Dodatkowo wp??ywa na ogóln? popraw? stanu zdrowia oraz wspomaga mikroflor? ??wacza


Dodano: 15 Luty 2022
Czytaj więcej
Agrocentrum- Vit Agro Gladiator

Vit Agro Gladiator to mieszanka witaminowo-mineralna skomponowana z my??l? o bydle opasowym oraz bydle mi?snym. Wysoki poziom bia??ka gwarantuje prawid??owy rozwój ko???ca, a pokrycie zapotrzebowania na witaminy i minera??y prawid??owy wzrost.
Wysoka zawarto??? witaminy E sprawia, ??e zwierz?ta s? spokojne i ??atwiejsze w utrzymaniu.

Dodano: 15 Luty 2022
Czytaj więcej
Agrocentrum- MPU Rumba Active

 Pomaga unikn?? niedoborów pokarmowych w sytuacjach stresu oksydacyjnego, tak??e w czasie choroby. Stymuluje zmys??y smakowe i w?chowe oraz usprawnia prac? ??wacza.

Dodano: 15 Luty 2022
Czytaj więcej
Agrocentrum- Agro C+18

Pasza przeznaczona dla stad o najwy??szym potencjale produkcyjnym. Charakteryzuje si? najwy??sz? zawarto??ci?: energii, bia??ka trawionego w jelicie cienkim, witamin oraz dodatków funkcyjnych. Nie zawiera surowców GMO

Dodano: 15 Luty 2022
Czytaj więcej
Agrocentrum- Agrolak Komfort

dla ciel?t od 5. dnia ??ycia

Dodano: 15 Luty 2022
Czytaj więcej
Cielak Starter 2

Granulowana mieszanka dla ciel?t uzupe??niaj?ca (Ø 3,2 mm) przeznaczona do stosowania dla ciel?t powy??ej 2 miesi?ca ??ycia.

Dodano: 15 Luty 2022
Czytaj więcej
PIAST - Koncentrat Impuls Ma??lan

 W swoim sk??adzie zawiera ma??lan sodu, który w przewodzie pokarmowym dysocjuje do kwasu mlekowego, wp??ywaj?c korzystnie na obni??enie w nim pH.

Dodano: 15 Luty 2022
Czytaj więcej

<<< [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] >>> ... z 11

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 176955