Asortyment

<<< [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] >>> ... z 11

Piast Koncentrat OPAS

Koncentrat dla byd??a opasowego od masy cia??a oko??o 200kg. Mo??na stosowa? w mieszankach tre??ciwych dla byd??a opasowego w ilo??ci 25% przez ca??y okres opasu.  Przy masie cia??a zwierz?t powy??ej 350 kg mo??na zmniejszy? jego udzia?? do w ilo??ci 17%, dzi?ki czemu uzyskuje si? pasz? o wy??ej koncentracji energii.

Dodano: 07 Listopada 2016
Czytaj więcej
Agrocentrum Vit Agro Repro Max

Mieszanka mineralno witaminowa przeznaczona dla wysoko wydajnych krów mlecznych. Dzi?ki innowacyjnej technologii oraz po???czeniu chelatu Cu z B-karotenem (1600mq) krowy pozb?d? si?problemu cichych rui oraz braku owulacji. Wysoka wydajno??? niekorzystenie wp??ywa parametry rozrodu, dlatego nale??y stosowa? 150-200 g/szt./dzie??. Dodatkowym atutem jest zawarto??? biotyny oraz niacyny.

Dodano: 03 Listopada 2016
Czytaj więcej
Agrocentrum Vit Agro Standard

Mieszanka mineralno witaminowa przeznaczona dla krów mlecznych oraz m??odzie??y. Wysokiej jako??ci mikro oraz makro elementy plus odpowiednia zawarto??? witamin przy bardzo atrakcyjnej cenie czyni? t? mieszank? najbradziej atrakcyjn? na rynku. Doskonale nadaje si? jako uzupe??nienie dawki dla zwierz?t o ni??szym potencjale produkcyjnym.

Dodano: 03 Listopada 2016
Czytaj więcej
Ferm-Pasz Koncentrat Nioska

Mieszanka paszowa uzupe??niaj?ce przeznaczona do stosowania w ??ywieniu kur niosek. Pas sporz?dzona na bazie w??asnych zbó?? z 35 % udzia??em mieszanki paszowej uzupe??niaj?cej. Koncentrat pozwala utrzyma? odpowiedni? kondycj? ptaków, zapewnia prawid??owy start w okres nie??no??ci, w sezonie wysok? nie??no??? oraz mo??liwo??? d??ugiego okresu u??ytkowania kur niosek.

Dodano: 03 Listopada 2016
Czytaj więcej
Ferm-Pasz Nioska 2

Mieszanka paszowa pe??noporcjowa (granulat/kruszonka/sypka) przeznaczona dla kur niosek w pe??ni okresu nie??no??ci. Optymalny poziom energii, bia??ka i aminokwasów egzogennych zapewnia intensywny i d??ugi okres nie??no??ci.

Dodano: 03 Listopada 2016
Czytaj więcej
Ferm-Pasz Kr??lik Starter Grower

KRÓLIK STARTER GROWER - mieszanka pe??noporcjowa z kokcydiostatykiem przeznaczona dla królików na okres tuczu w??a??ciwego do 2 tygodni przed ubojem. Wysokiej jako??ci komponenty u??yte do produkcji paszy oraz szybkie tempo wzrostu i wysokie przyrosty zapewniaj? sukces w odchowie królika rze??nego.

Dodano: 03 Listopada 2016
Czytaj więcej
Agrocentrum KILLACID

KILLACID to biologicznie czynna mieszanka reguluj?ca poziom i proporcje kwasów w ??waczu. Zawiera ??ywe, aktywne ??waczowo kultury dro??d??y. Do stosowania w stanach subklinicznej i klinicznej kwasicy. Niezb?dny w ??ywieniu krów wysokowydajnych.

Dodano: 03 Listopada 2016
Czytaj więcej
Ferm-Pasz Ferm Milk 2

Kompletny preparat mleko zast?pczy dla ciel?t przeznaczony do stosowania od 14 dnia ??ycia. Produkowany g??ównie z suszonych rozpy??owo produktów mlecznych oraz z najlepszej jako??ci surowców pochodzenia ro??linnego o niskiej zawarto??ci w??ókna, gwarantuj?cych prawid??owy wzrost i rozwój ciel?t.

Dodano: 31 Październik 2016
Czytaj więcej
Piast MPU Prosiak 2 2%

Mieszanka paszowa uzupe??niajaca Prosiak 2 zawiera w swoim sk??adzie ekstrudowane zbo??a, izolaty bia??kowe oraz preparaty zakwaszaj?ce z aktywnym no??nikiem. Mieszanka ta charakteryzuje si? wysok? strawno??ci?, a jednocze??nie utrzymuj? równowag? pomi?dzy populacajmi mikroflory jelitowej prosi?t. Dodatkowo dzieki eliminacji czynników anty??ywieniowych i alergennych zapobiega biegunkom i zahamowaniu wzrostu. Mieszanka idealnie sprawdza si? w intensywnym tuczu trzody chlewnej.

Dodano: 28 Październik 2016
Czytaj więcej
Ferm-Pasz Prestarter Acid Lac Fitaza

Granulowana mieszanka pe??noporcjowa (2,5 mm) przeznaczona dla ma??ych prosi?t od 14 dnia ??ycia do uzyskania przez zwierz?ta 15 kg masy cia??a. Optymalny poziom energii, bia??ka i aminokwasów egzogennych zapewnia intensywny wzrost, a wyj?tkowa smakowito??? produktu stymuluje wczesne i wysokie pobieranie paszy.

Dodano: 25 Październik 2016
Czytaj więcej

<<< [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] >>> ... z 11

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 160121