Aktualności

<<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 7

NAWOZY
Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? nawozow?.
 
Cennik dost?pny pod numerami telefonów  
 
519 301 101
 
519 301 102
 
Zach?camy do sk??adania zamówie??!
 
Dodano: 06 Luty 2020
Czytaj więcej
NASIONA RZEPAKU

W zwi?zku z rozpocz?ciem ??niw rzepaku zaczynamy przyjmowa? zamówienia na nasiona .

W ofercie odmiany firm:

PIONEER, LIMAGRAIN (LG), SYNGENTA, KWS, RAPOOL, MONSANTO oraz inne.

Do ka??dego zamówienia upominek!

ZAPRASZAMY!

Dodano: 10 Lipiec 2018
Czytaj więcej
SKUP RZEPAKU

 Ruszy?? skup rzepaku!

Ch?tnych zapraszamy do wspó??pracy.

Wi?cej informacji pod nr tel. 

519 301 101

519 301 102

ZAPRASZAMY!

Dodano: 10 Lipiec 2018
Czytaj więcej
OFERTA

Nowy Rok nowe wyzwania i plany!

W zwi?zku z tym ju?? dzi?? zapraszamy do sk??adania zamówienie?? na nawozy,

nasiona zbó?? oraz ??rodki ochrony ro??lin.

Pe??na oferta pod nr telefonów

519 301 101 

519 301 102 

ZAPRASZAMY!

Dodano: 12 Styczeń 2018
Czytaj więcej
WESOłYCH ŚWIĄT

 

Dodano: 22 Grudzień 2017
Czytaj więcej
PROMOCJA ??WI?TECZNA!!!

 Przy zakupie pasz powy??ej 300z?? rabat -5%

Promocja obowi?zuje do ko??ca roku!


ZAPRASZAMY!

Dodano: 18 Grudzień 2017
NAWOZY

 Zapraszamy do zakupu nawozów przed zbli??aj?cymi si? wzrostami cen.

Szczegó??owy cennik pod numerami telefonów

519 301 101

519 301 102

Zach?camy do sk??adania zamówie??!

Dodano: 07 Grudzień 2017
SKUP KUKURYDZY

Mimo,i?? warunki pogodowe niezbyt sprzyjaj? zbiorowi kukurydzy nasz skup ju?? dzia??a pe??n? par?! 

Ch?tnych zapraszamy do wspó??pracy!

Przy wi?kszych ilo??ciach mozliwo??? odbioru kukurydzy naszym transportem. 

Wi?cej informacji pod nr tel.

519 301 101

519 301 102

ZAPRASZAMY!

Dodano: 14 Październik 2017
Czytaj więcej
NAWOZY

 W zwi?zku z nadchodz?cym sezonem siewnym wprowadzamy do swojej oferty nawozy wielosk??adnikowe.      Na zamówienie dost?pny b?dzie tak??e materia?? siewny zbó??.

ZAPRASZAMY!

Dodano: 26 Lipiec 2017
Czytaj więcej
NASIONA RZEPAKU

 Zbli??a si? termin siewu rzepaku dlatego ju?? dzi?? zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.                            W sprzeda??y posiadamy odmiany firm:

PIONEER, RAPOOL, LIMAGRAIN, MONSANTO, KWS oraz SYNGENTA. 


                Je??eli nie znale??li Pa??stwo po???danej przez siebie odmiany zach?camy do kontaktu z nami, sprowadzimy j? dla Pa??stwa.

ZAPRASZAMY!

Dodano: 26 Lipiec 2017
Czytaj więcej

<<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 7

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 176956