Aktualności

<<< [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] >>> ... z 7

Kolejne wykryte ogniska ASF w Polsce.

Wczoraj 27 pa??dziernika wykryto kolejne 4 ogniska afryka??skiego pomoru ??wi?? u dzików. Po dwa dziki znaleziono w  wojewódzwie podlaskim (Bia??owie??a, Ciechowizna) i lubelskim (Lachówka Ma??a, Kajetanka). To ju?? w sumie 116, 117, 118 i 119 przypadek wirusa u dzików w kraju.

Dodano: 28 Październik 2016
Czytaj więcej
Dop??aty bezpo??rednie 2016

Na wczoraj (17 pa??dziernika) planowano rozpocz?cie wydawania zaliczek dop??at bezpo??nich nale??nych rolnikom za rok 2016. Zaliczki b?d? wynosi? 70% przyznanych dop??at. W pierwszej kolejno??ci przyznawane b?d? dla gospodarstw znajduj?cych si? na terenie obj?tym restrykcjami spowodowanymi chorob? ASF.

Dodano: 18 Październik 2016
Czytaj więcej
Rolnicy zawieszaj? blokad? dk2.

Wczoraj 10 pa??dziernika zako??czy?? si? pi?ciodniowy protest rolników dotycz?cy niewystarczaj?cej pomocy pa??stwa w walce z wirusem ASF. Dzisiaj chodowcy ??wi?? wybieraj? si? do Warszawy licz?c na spotkanie z ministrem rolnictwa.

Dodano: 11 Październik 2016
Czytaj więcej
Protesty rolnik??w na drodze krajowej nr 2 aktualizacja

4 pa??dziernika hodowcy ??wi?? z powiatu bialskiego protestowali w sprawie niedostatecznego zaanga??owania rz?du w walk? ze skutkami choroby ASF. Rolnicy spowialniaj?c ruch pomi?dzy Bia??? Podlask? a Mi?dzyrzecem Podlaskim chcieli zwróci? uwag? na swoje problemy a tak??e og??aszaja przysz??e prostesty w razie braku podj?cia dzia??a??.

Aktualizacja

Od dzisiaj (6 pa??dziernika) przez nast?pne 5 dni rolnicy dalej b?d? blokowali przejazd na drodze krajowej nr 2. Ci?gniki blokuj? przejazd na wysoko??ci Woro??ca ale raz na jaki?? b?d? przepuszcza? pojazdy oraz porusza? si? kolumn? do Bia??ej Podlaskej by nast?pnie na ul. Janowskiej zawróci? do Woro??ca.

Dodano: 05 Październik 2016
Czytaj więcej
Odszkodowania za kl?ski ??ywio??owe.

W dniach od 17 do 31 pa??dziernika rolnicy z województwa lubelskiego mog? sk??ada? wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc za straty wynik??e z gradobicia, huraganu, deszczu nawa??nego lub szuszy.

Dodano: 04 Październik 2016
Czytaj więcej
CETA - o czym warto wiedzie?.

CETA jest kompleksow? umow? handlowo-gospodarcz? pomi?dzy UE a Kanad?. 27 pa??dziernika w Brukseli nast?pi g??osowanie parlamentu europejskiego na temat podpisania umowy. Jak wp??ynie na polskie rolnictwo informujemy w rozwini?ciu.

Dodano: 03 Październik 2016
Czytaj więcej
Wykryto kolejne ogniska ASF

Wczoraj 27 wrze??nia w gminie Le??na Podlaska w powiecie bialskim oraz gminie Nurzec-Stacja w powiecie siemiatyckim wykyrto kolejne dwa ogniska afryka??skiego pomoru ??wi??.

Dodano: 28 Wrzesień 2016
Czytaj więcej
Agro Show 2016

Wczoraj 26 wrze??nia w Bednarach zako??czy??a si? najwi?ksza w europie wystawa maszyn rolniczych Agro Show 2016.

Dodano: 27 Wrzesień 2016
Czytaj więcej
Druga specustawa dotycz?ca ASF

23 wrze??nia sejm przyj??? ustawe dotycz?c? zwalczania Afryka??skiego Pomoru ??wi??. Rozszerza ona prawa Inspekcji Weterynaryjnej oraz nak??ada na posiadaczy zwierz?t nowe obowi?zki.

Dodano: 26 Wrzesień 2016
Czytaj więcej
Reklama
OBRAZEK

Jeste??my w trakcie przygotowania nowego baneru reklamowego. W rozwini?ciu mo??na znale??? przygotowane próbki oraz wybrany przez nas projekt. Mamy nadzieje, ??e si? wam spodoba.

Dodano: 22 Wrzesień 2016
Czytaj więcej

<<< [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] >>> ... z 7

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 164544