Aktualności

<<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 7

??NIWA

Jak co roku tak tak??e i w tym prowadzimy skup rzepaku oraz zbó??.

Zach?camy do wspó??pracy!

Dodano: 26 Lipiec 2017
Czytaj więcej
SKUP S?OMY

Prowadzimy zapisy na skup s??omy. Mo??liwo??? odbioru naszym transportem.

Konkurencyjne ceny!

ZAPRASZAMY!

Dodano: 26 Lipiec 2017
Czytaj więcej
NOWO??? W OFERCIE!

W zwi?zku z nadchodz?cym sezonem poszerzyli??my dla Pa??stwa ofert? produktow? o ??rodki ochrony ro??lin.

Jeszcze w kwietniu zapraszamy do zapoznania si? z asortymentem preparatów ochronnych.

Dodano: 21 Kwiecień 2017
Przysz??a wiosna
OBRAZEK

Nadszed?? pierwszy dzie?? wiosny. Ziemia budzi si? do ??ycia a dni s? coraz d??u??sze i cieplejsze. Dla rolników nadszed?? tak??e czas na rozpocz?cie pierwszych prac wiosennych. Dla wszystkich osób króre nie zd?rzy??y jeszcze zaopatrzy? si? w nasiona a a chc?cych rozpocz?? zasiew zbó?? jarych zach?camy do przczytania rozwini?cia.

Dodano: 21 Marzec 2017
Czytaj więcej
Wiosna - Nawozy
OBRAZEK

 

Wiosenna oferta cenowa. Zapraszamy do wspó??pracy 

 

Dodano: 01 Marzec 2017
Czytaj więcej
OFERTA

 W zwi?zku ze zbli??aj?cym si? terminem wysiewania zbó?? jarych ju?? teraz chcieliby??my zach?ci? Pa??stwo do zapoznania si? z nasz? now? ofert?.

Dodano: 24 Luty 2017
Czytaj więcej
PROMOCJA ??WI?TECZNA aktualizacja

Z okazji zbli??aj?cych si? ??wi?t Bo??ego Narodzenia chcieliby??my og??osi? ??wi?teczn? promocje. Od dzi?? nasze pasze mo??na kupi? o 5% taniej. Promocja obowi?zywa? b?dzie do 24 grudnia.

Zapraszamy.

Aktualizacja

Promocja przed??u??ona do ko??ca roku. Wszyscy którzy nie zd?rzyli z zakupem maj? ostatni? szans? zakupi? nasze produkty w promocyjnej cenie.

Dodano: 19 Grudzień 2016
Czytaj więcej
Podlaskie Forum Byd??a

W miniony weekend odby??o si? spotkanie z hodownami byd??a zorganizowane przez  Polsk? Federacj? Hodowców Byd??a i Producentów Mleka oraz Podlaski Zwi?zek Hodowców Byd??a i Producentów Mleka. To ju?? pi?te tego typu spotkanie podczas którego mo??na by??o wymieni? si? informacjami na temat hodowli byd??a mi?snego oraz mlecznego.

Dodano: 21 Listopada 2016
Czytaj więcej
Przetw??rcy nie chc? produkowa? konserw ze stref obj?tych ASF.

16 firm deklaruj?cych ch?? skupu mi?sa z  obszarów dotkni?tych wirusem ASF wycofa??o si? z dotychczasowych ustale?? - poda?? minister Krzysztof Jurgiel. W takim wypadku rz?d nie wyklucza mo??liwo??ci wybicia wszyskich tuczników znajduj?cych si? w obszarze stref wyst?powania Afryka??skiego Pomoru ??wi??.

Dodano: 17 Listopada 2016
Czytaj więcej
ASF

Dwa kolejne ogniska ASF potwierdzono u dzików pad??ych we wschodniej polsce - poda?? w pi?tek G??ówny Inspektorat Weterynarii. To 120 i 121 potwierdzony przypadek afryka??skiego pomoru ??wi?? u dzików. Pad??e zwierz?ta odnaleziono w okolicach Adamowa (powiat siemiatycki, województwo podlaskie) i Antolina (powiat bialski, województwo lubelskie).

Dodano: 07 Listopada 2016
Czytaj więcej

<<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 7

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 174721