Asortyment

<<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 11

Wodorow?glan sodu

Wodorow?glan sodu- Kwa??ny w?glan sodu – ??ród??o sodu w mieszankach paszowych, produkt potocznie zwany sod? znajduje zastosowanie jako dodatek w mieszankach paszowych dla wszystkich zwierz?t gospodarskich.

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
Mg SODA Quatro

Mg SODA Quatro to preparat przeznaczony do buforowania przed??o???dków prze??uwaczy takich jak byd??o mleczne, opasy, owce, kozy. Cech? charakterystyczn? produktu jest unikalne po???czenie kwa??nego w?glanu sodu z tlenkiem magnezu zawieszonych na kynoptylolicie. 

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
KZK- CALGRAN- kreda pastewna

Calgran jest dodatkiem paszowym, zawieraj?cym w swym sk??adzie wap?? -  g??ówny sk??adnik  pokarmowy, niezb?dny do rozwoju i wzrostu zwierz?t. Wap?? pozytywnie wp??ywa na pH przewodu pokarmowego, jest równie?? wa??nym sk??adnikiem budulcowym tkanek kostnych i mi???niowych.  Niedobór wapnia w paszy, lub te?? wyst?powanie w nieodpowiednich proporcjach powoduje du??e straty w chowie i hodowli zwierz?t. Brak tego sk??adnika mo??e by? przyczyn?  zahamowania wzrostu m??odych zwierz?t, powstawania krzywicy lub porowato??ci ko??ci, wskutek czego te staj? si? kruche i ??amliwe, obni??enia  mleczno??ci krów, znoszenia jaj bez skorupy w??ród kur, czy te?? zaburze?? w procesie rozrodczym.

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
K??odawska S??L KAMIENNA

K??odawska sól kamienna- Barwa- bia??a lub szara o odcieniu szarym lub ró??owym Smak – s??ony bez obcego posmaku zw??aszcza gorzkiego Zapach- bez obcego zapachu

Sk??ad chemiczny: NaCl - 97,0% min Ca - 0,44% max SO4 - 1,06% max Mg - 0,2% max H2O - 0,5% max Cz???ci nierozpuszczalne w wodzie – 1,5 %max 
 
Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
PIAST- Kr??lik JUNIOR

 Sk??ad: 

susz z traw, otr?by pszenne, wys??odki buraczane prasowane i melasowane , ??ruta poekstrakcyjna s??onecznikowa, j?czmie??, pszenica, ??ruta poekstrakcyjna rzepakowa, gluten pszenny paszowy, ??ruta poekstrakcyjna sojowa modyfikowana genetycznie, susz z lucerny, olej ro??linny, chlorek sodu, w?glan wapnia

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
FERM PASZ- Kr??lik

Uniwersalna mieszanka pe??noporcjowa przeznaczona królików w ca??ym tuczu w???cznie z okresem przed ubojowym. Optymalne zbilansowanie sk??adników pokarmowych gwarantuje szybkie tempo wzrostu, wysokie przyrosty masy cia??a oraz wysoka p??odno??? i plenno??? u samic. Po 14 dniu ??ycia mo??emy zacz?? dawk? pokarmowa wzbogaca? o bardzo dobrej jako??ci obj?to??ciowe (zielonki, kiszonki, okopowe) oraz siano.

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
FERM PASZ- Kr??lik TUCZ

 Mieszanka pe??noporcjowa dla królików w okresie tuczu.

 
Sk??ad: ??ruta j?czmienna, otr?by pszenne, pszen??yto, susz z lucerny, ??ruta poekstrakcyjna sojowa, ??ruta poekstrakcyjna rzepakowa, melasa, w?glan wapnia , chlorek sodu, marchew suszona, wys??odki buraczane
Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
FERM PASZ- Kaczka i G??? 2

Mieszanka paszowa pe??noporcjowa przeznaczona dla starszych kaczek i g?si powy??ej 3 tygodnia do 5 tygodnia ??ycia. Optymalny poziom sk??adników pokarmowych gwarantuje dobry odchów.

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
PIAST- Kaczka / G??? 2G

Kaczka/g??? 2G pow.4 TYGODNI ,

SK?AD: kukurydza, gluten pszenny paszowy, pszen??yto, wywar gorzelniany suszony, pszenica, makuch rzepakowy, rzepak, ??ruta sojowa, surowa krew, t??uszcz zwierz?cy

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
PIAST- Kaczka / G??? 1G

0-4 TYGODNI, kruszonka

 
SK?AD: pszenica, gluten pszenny paszowy, ??ruta sojowa, wywar
gorzelniany, kukurydza, suszona krew, rzepak, pszen??yto, makuch
rzepakowy, fosforan dwuwapniowy, w?glan wapnia, t??uszcz zwierz?cy,
chlorek sodu
Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej

<<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 11

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 173032