Asortyment

<<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 11

Folia Coveris 500
Bardzo wytrzyma??a na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne
Najwa??niejsze elementy stawiaj?ce foli? na czo??owej pozycji:
-lakowanie balotu
-lepsze formowanie balotu
-mniej zanieczyszcze?? na napinaczu
-optymalne w??a??ciwo??ci ??lizgowe
-wi?ksza wydajno???
-blokada dla tlenu
– jednostronny system klejenia zapobiega odk??adaniu si? kleju na napinaczu a specjalistyczny rodzaj kleju zapewnia efekt zalakowania.
 

 

 
Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
Siatka Hellasnet

Siatka Hellasnet- 1,25 x 2000- siatka rolnicza do balotów u??ywana do owijania beli siana, s??omy, kiszonki HELLASNET 1.23x2000

 
Cechy charakterystyczne:
 
·         Czerwona linia ostrzegawcza na ostatnich 50 m
 
·         Posiada atest DLG (zatwierdzony przez Europejskie Zrzeszenie Rolników)
 
·         Doskona??e boczne naci?gacze
 
·         Zawiera dodatki antystatyczne
 
·         D??ugo??? - 2000 m, Szeroko??? - 1230 mm
 
·         Kolor - bia??y
Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
Folia silotite

Folia silotite500/750- 5-warstwowa folia do sianokiszonki Silotite nadaje si? do stosowania na wszystkich rodzajach owijarek do bel. Jej sta??a niezawodno???, bezproblemowa obs??uga zwi?ksza wydajno??? belowania i szybko??? pracy. Ma wysok? wytrzyma??o??? i elastyczno??? niezb?dn? do zachowania dobrego kszta??tu beli po owini?ciu w po???czeniu z maksymalizacj? g?sto??ci beli w komorze prasowania. Silotite jest produkowana dla potrzeb ró??nych warunków klimatycznych na ??wiecie. To gwarantuje, ??e mo??e wytrzyma? ekstremalne temperatury, zapewniaj?c bezpiecze??stwo bel podczas przechowywania.

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
??ruta s??onecznikowa

??ruta s??onecznikowa to znakomity sposób na uzupe??nienie bia??ka w paszy.


Sk??ad % udzia??:

·         Bia??ko- min 34-36%

·         T??uszcz- 1,5 - 2%

·         W??ókno- max 18%

·         BTJE- 12,8%

·         BTJN- 24,5%

·         Energia metaboliczna:

·         trzoda- 11-12MJ/kg = 2605-2841kcal/kg.

·         drób- 6-11MJ/kg = 1421-2606 kcal/kg.

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
DDGS- wywar gorzelniany kukurydziany

DDGS wywar gorzelniany kukurydziany jest to pasza bia??kowo- energetyczna, o ma??ej podatno??ci bia??ka na rozk??ad w ??waczu, o bardzo dobrym sk??adzie aminokwasowym. Stanowi te?? bogate ??ród??o witamin z grupy B i mikroelementów. Poprawia smakowito??? i zapach paszy, co wp??ywa korzystnie na jej pobieranie przez zwierz?ta.

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
M????to browarniane

M??óto browarniane- pochodz?ce  z ziarna j?czmienia bia??ka, t??uszcze oraz w??ókno, które nie uleg??y hydrolizie enzymatyczneSk??ad podstawowy m??óta browarnianego to: 22% suchej masy, 22-24% bia??ka ogólnego w suchej masie, oko??o 10% t??uszczu surowego i 18% w??ókna surowego. Pasza ta jest bardzo dobrym ??ród??em bia??ka, którego wi?cej ni?? po??owa (55-58%) stanowi bia??ko nierozk??adalne w ??waczu (RUP – z ang. rumenundegradable protein)

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
Susz z lucerny

Granulowany susz lucerny jest wysokowarto??ciowym ??ród??em bia??ka ro??linnego bogatym w beta karoten i aminokwasy egzogenne, gdzie stosunek aminokwasów zbli??ony jest do sk??adu jaja kurzego. Oprócz tego lucerna jest ??ród??em beta-karotenu, choliny, witamin (A, B2, C, E, K) i prowitamin. Wspomaga ona wch??anianie i przyswajanie w?glowodanów, bia??ka, wapnia i ??elaza, wzmacnia tak??e system odporno??ciowy. W sk??ad naszego suszu schodz? mi?dzy innymi li??cie, które s? bogate w sole mineralne, szczególnie w wap??, fosfor, potas, magnez oraz ca??? gam? mikroelementów, które s? bardzo po??yteczne dla ko??ci i z?bów.

 
G??ówne zalety:
reguluje procesy trawienne
wspomaga prawid??owy rozwój m??odego organizmu
wzmacnia system immunologiczny
wp??ywa na popraw? skóry i okrywy w??osowej
 
Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
Tlenek magnezu - paszowy

  Zawarto??? aktywnego tlenku magnezu 50%

- uspokaja

- poprawia apetyt

- zapobiega t???yczce pastwiskowej

- znakomity bufor

- odkwasza b??yskawicznie

Stosowany w hodowli byd??a trzody i drobiu.

Tlenek magnezu paszowy 25 kg - zwany równie?? magnezytem kalcynowanym jest nieorganicznym zwi?zkiem chemicznym wywodz?cym si? z grupy tlenków zasadowych.

Zawiera magnez na drugim stopniu utleniania. Ma dosy? szerokie zastosowanie. Jest on mi?dzy innymi kwalifikowanym dodatkiem do pasz i premiksów.

Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
Wys??odki melasowane TOFI

Wys??odki buraczane melasowane pelety to materia?? paszowy uzyskany przy produkcji cukru z buraków. S? wyciskane mechanicznie i suszone, ??eby obni??y? zawarto??? wilgoci, nast?pnie granulowane w pelety. Zawieraj? krajank? buraków cukrowych po ekstrakcji wody i suszeniu.

 
Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej
Melasa

Melasa - Zawiera przede wszystkim substancj? cukrowe w postaci sacharozy, glukozy, fruktozy,  jak równie?? bogata jest w takie pierwiastki jak:  wap??, fosfor, magnez, potas, sód, mied??, ??elazo, mangan i cynk.  

Dzi?ki bardzo du??ej zawarto??ci potasu w melasie obserwujemy odczyn alkaiczny. 
Dodano: 21 Luty 2022
Czytaj więcej

<<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 11

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ue
ue
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Odwiedzin: 179215